Úvod | Pro pacienty | Ordinace | Odborné | Závodní péče | Galerie|Kontakt

... aktuality 3

<<  1  |  2  |  3  |  Archiv  >>


 
16. září 2012


OZNÁMENÍ


Z provozních důvodů bude provoz ordinace MUDr. Varcholové v Teplicích nad Metují uzavřen na neurčito od 27.8.2012. Registrovaní pacienti budou ošetřeni v Meziměstí, Školní ul. 196 (bývalá zvláštní škola).
 
 
04. září 2012


Vláda schválila další důležité součásti zdravotnické reformy


Vláda na svém dnešním zasedání schválila další část reformy českého zdravotnictví. Jedná se o tři důležité dokumenty: nařízení vlády o časové a místní dostupnosti, věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012 -2014. 
 
27. srpen 2012  |  Vytisknout článek


MUDr. Hažmuková Adéla - školenec v oboru všeobecné praktické lékařství


Od 01.09.2012 má MUDr. Hažmuková Adéla podepsanou pracovněprávní smlouvu s firmou Media-Langer s.r.o. a bude se ve funkci školence dále vzdělávat v oboru všeobecné praktické lékařství. Toto tříleté odborné školení bude ukončeno atestací I. stupně v oboru všeobecné praktické lékařství.


MUDr. Hažmuková Adéla...


Salve. Dr. Langer

 
 
30. červenec 2012  |  Vytisknout článek


Nová ordinace praktického lékaře pro dospělé v Polici nad Metují


Od 01.08.2012 je otevřena nová ordinace praktického lékaře pro dospělé, infekčních a tropických nemocí a centrum očkování na adrese Nádražní 204, 549 54, Police nad Metují.

Ordinace se nachází v centru města 2 minuty chůze od náměstí a dvou lékáren (lékárna Kuklík, Městská lékárna), 2 min od České spořitelny s bankomatem, 2 minuty od centrálního autobusového nádraží a nákupního centra (Penny market, KIKA, zahradní centrum, železářství Soukup atd.) Samozřejmostí je benzínová pumpa s myčkou vozidel a další přednosti, které centrum města Police nad Metují poskytuje.

Ordinující lékař je MUDr. Langer Jaromír - garant a jednatel společnosti. Po konkurzním řízení bude obsazeno i místo školence (na všech pracovištích Medica-Langer s.r.o.).

Společnost Medica - Langer s.r.o. přijímá pacienty těchto zdravotních pojišťoven:


111 - VZP | 201 - VoZP | 211 - ZPMV | 207 - OZP | 205 - ČPZP | 217 - ZPMAMedica-Langer s.r.o. Nádražní 204, 549 54, Police nad Metují...


Salve. Dr. Langer

 
 
18. červenec 2012  |  Vytisknout článek


Dnem 18.7.2012 bylo naší společnosti Medica-Langer s.r.o. přiděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR jedno rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství.


 R O Z H O D N U T Í

V souladu s ustanovením § 21ab odst. 5 věta druhá zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb."), a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla") Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo") jako věcně příslušný orgán

Rozhodlo o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2012.

Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na úspěšné žadatele uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., kteří žádali o dotaci na rezidenční místo v projektu č. 3.

O d ů v o d n ě n í

Do 15.3.2012 byly podány žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2012, a to v souladu s Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2012 vydanou ministerstvem. Na základě odborného hodnocení žádostí účastníků řízení ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí MZ v písemné podobě v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, bude vydáno dodatečně po vypsání výběrového řízení na rezidenta, výběru rezidenta, předání seznamu vybraných rezidentů a po případné opravě plánu rezidenta.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání (rozklad), a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel, neboť na dotaci nebo na finanční výpomoc není právní nárok.Salve. Dr. Langer

 
 
26. červen 2012


Odbory by měly přestat vydírat pacienty a začít plnit své závazky z memoranda. Místo účelového politikaření standardně vyjednávat se zaměstnavateli tak, aby jejich požadavky nebyly na úkor pacientů.


Ministerstvo zdravotnictví je šokováno postojem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Odbory jednak neoprávněně napadají restrukturalizaci sítě zdravotnických zařízení a podporují tím další prohlubovaní nehospodárnosti v systému, ale bohužel tak zároveň upírají pacientům možnost rozšiřování té nejšpičkovější zdravotní péče. Navíc zcela neoprávněně na úkor měst a krajů osočují ministra zdravotnictví z neplnění slibů v oblasti zvyšování platů. Je tak více než zřejmé, že odbory nejenže si neuvědomují ekonomickou situaci České republiky i celé Evropy, ale požadují, aby na úkor jejich mezd byli pacienti kráceni na péči.

Za naprosto absurdní lze v ekonomicky velmi nejistých dobách považovat stížnosti zdravotnických odborů na neplnění slibů v oblasti zvyšování platů ve zdravotnictví. Průměrné platy lékařů se totiž v průběhu ani ne dvanácti měsíců zvýšily / původních cca. 50 000 Kč na, cca. 60 000 Kč. Zdravotníci jsou tak jednoznačnými vítězi uplynulých dvou let. Navíc, vezmeme-li v úvahu i letošní rok, tak za poslední dva roky stouply platy celkem o 16,2 procenta a průměrný plat lékaře se za rok 2012 zvýší až na 65 000 Kč. K takové valorizaci platu nedošlo nikde a nikdy v historii České republiky. 
 
01. květen 2012


Technická podpora pro lékaře - Praktik SW
Tvorba internetových stránek (nejen) pro lékaře


- JAROMÍR LANGER -
IČO: 88279677 | e-mail: kikero@email.cz | mob: +420 721 317 512
Královéhradecký kraj - Pardubický kraj - Jihomoravský kraj


Kompletní servis, dealerství a poradenství počítačového programu pro lékaře Praktik. (Včetně elektronického podpisu a odesílání měsíčních vyúčtování elektronickou formou.)

Tvorba moderních, reprezentativních a uživatelsky přívětivých stránek pro lékaře a lékařská zařízení v duchu hesla „v jednoduchosti je síla".

Další komplexní služby spojené s technickým vybavením ordinací.
 
 
17. duben 2012


Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění pracovnělékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách


Dnem 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Hlava IV zákona nově upravuje kromě jiného posudkovou péči, lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání.

S ohledem na rozsah nové právní úpravy pracovnělékařských služeb, včetně nově stanovených podmínek, a krátkost legisvakanční lhůty, je pro jejich zajištění a poskytování v uvedeném zákoně vymezeno přechodné ustanovení § 98 odst. 1, které stanoví „časový" prostor pro uvedení pracovnělékařských služeb do souladu se zákonem. Zákon v § 98 výslovně stanoví, že pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 1.4.2013.

Ustanovení § 98 odst. 1 tak umožňuje, aby zaměstnavatel, který zajišťuje pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, měl dostatek času zajistit pracovnělékařské služby v mezích ustanovení § 53 až 59, s výjimkou § 58 (přechodné období neplatí pro povinnost úhrady praconělékářských služeb podle § 58; tato povinnost vzniká pro zaměstnavatele dnem nabytí účinnosti zákona, t.j 1. 4. 2012). 
 
21. březen 2012  |  Vytisknout článek


Ministerstvo zdravotnictví uspoří miliony korun redukcí agend, úřadů a institucí


Ministerstvo zdravotnictví usilovně pracuje na tom, aby v čase ekonomické krize dosáhlo úspor umožňujících dobré fungování českého zdravotnictví. Přes dosavadní opatření se dá ale očekávat deficit systému veřejného zdravotního pojištění, proto ministerstvo připravilo návrh na redukci agend, úřadů a institucí. Ten v důsledku přinese úsporu finančních prostředků vyšší než 100 milionů Kč. Další úspory v řádu stovek milionů lze očekávat v rámci transformace fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice.

Připravené návrhy na redukci agend, úřadů a institucí zahrnují sloučení Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a Koordinačního střediska pro rezortní zdravotnické informační systémy (KSRZ1S), zrušení Zdravotnického zásobování krizových stavů, integrace Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, převod činnosti Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů do zdravotních ústavů, integraci Endokrinologického ústavu do IKEMu, sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny, redukci čtrnácti zdravotních ústavů na dva, odstranění duplicitních činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu, zrušení oznamovací povinnosti při zavádění kosmetických prostředků na trh a transformaci fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice.

"Ministerstvo zdravotnictví je zásadně vedeno snahou o maximální odborné opodstatnění navrhovaných opatření. Nejde o pouhé škrty nebo hledání úspor za cenu redukce poskytovaných odborných služeb. Cílem je zjednodušení administrativy a snaha o zefektivnění odborného fungování institucí," říká Marek Ženíšek, první náměstek ministra zdravotnictví.

Zásadní úspory v řádech stovek milionů korun přinese každé procento zvýšení efektivity fungování univerzitních nemocnic, které vzniknou transformací stávajících fakultních nemocnic dle Zákona o univerzitních nemocnicích. Základem pro jejich fungování bude smlouva s lékařskými fakultami. Správní radu, která bude například jmenovat ředitele, budou tvořit zástupci státu, vysoké školy a kraje. Univerzitní nemocnice zprůhlední pracovněprávní vztahy a úvazky ajejich zrušení bude chráněno zákonem, což zabrání jakýmkoli snahám o jejich privatizaci.

„Mimořádně pozitivní je, že po mnoha letech jednání o transformaci fakultních nemocnic na novou právní formu se podařilo najít shodu ministerstva zdravotnictví a vysokých škol, reprezentovaných lékařskými fakultami na znění věcného záměru zákona upravující tuto klíčovou oblast" říká Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu.


Salve. Dr. Langer


 
 
12. březen 2012  |  Vytisknout článek


Novinky ve zdravotním systému v roce 2012


V tomto týdnu můžete najít ve vybraných médiích informační brožuru pro občany, která vysvětluje změny v českém zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Leoš Heger oceňuje spolupráci s Úřadem vlády ČR: „Jsem velmi rád, že nám Úřad vlády ČR pomáhá informovat veřejnost o reformních krocích. Věřím, že občané ocení jasnou formu celé brožury, která přibližuje velmi důležité změny v našem zdravotnictví." Brožura se na šestnácti stranách zabývá významnými tématy, jako jsou například posílení práv pacientů, změny ve financování zdravotnictví či radí, kdy a jak si stěžovat. Na přípravě celé brožury se Ministerstvo zdravotnictví ČR podílelo jako odborný garant textu. Tiskový mluvčí Vlastimil Sršeň dodává: „Cílem materiálu není politická reklama, proto v něm nenajdete odkazy či fotografie politických představitelů. Smyslem je usnadnit občanům pohyb ve změnách zdravotního systému jednoduchou a přehlednou formou."


Salve. Dr. Langer


 
 
10. leden 2012  |  Vytisknout článek


Ministerstvo zdravotnictví podpoří jednou miliardou rozvoj specializovaných
iktových a cerebrovaskulárních center v České republice


Ministerstvo zdravotnictví podpoří 31 projektů na podporu specializovaných iktových a celebrovaskulárních center v rámci 8. výzvy oblasti intervence Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu. Do zdravotnictví tak přitečou další finanční prostředky ve výši cca 1 miliardy Kč.

Podpořeny nebudou pouze největší fakultní a krajské nemocnice, ale i další nemocnice pečující o osoby s cévní mozkovou příhodou nacházející se v bývalých okresních městech - např. v Písku, Vyškově či České Lípě. Ministerstvo zdravotnictví tak navazuje na v minulosti realizovanou podporu traumacenter, onkologických center a kardiologických center, tedy tu nejnáročnější superspecializovanou péči v českých nemocnicích.

Finanční prostředky Ministerstvo zdravotnictví čerpá z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, který je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury veřejné správy, veřejných služeb a územního rozvoje. Celkem je na modernizaci zdravotnictví v období 2007 až 2013 určeno více než 7,4 miliard Kč. V rámci prvních sedmi výzev již bylo rozděleno cca 5,5 mld. Kč a vyplaceno cca 2,8 mld. Kč. Ministerstvo zdravotnictví je tedy nejúspěšnějším ministerstvem v čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu. Podrobné informace o současných výzvách jsou k dispozici na internetových stránkách www.mzcr.cz/Unie/obsah/evropske-fondy_1132_8.html nebo na www.strukturalni-fondy.cz/iop/3-2.

Žádosti o dotaci mohly nemocnice splňující podmínku zařazení mezi specializovaná iktová a cerebrovaskulární centra podávat do poloviny března roku 2011, následoval hodnotící a výběrový proces, do kterého byla zapojena celá řada odborníků například také z fakulty biomedicínské ČVUT. Ti posuzovali zejména hospodárnost, efektivnost a účelnost plánovaných nákupů přístrojové techniky v rámci jednotlivých žádostí. Výběrová komise tak v součtu snížila původně požadovanou výši dotace o 65 mil. Kč. Nebyly však kráceny pouze finanční prostředky. Výběrová komise se v případech, kdy žadatel požadoval pořízení přístroje vyšší technické třídy, než je pro provádění superspecializované zdravotní péče nezbytné, rozhodla o snížení technických parametrů zdravotnické techniky.

Vrámci realizace schválených projektů bude Ministerstvo zdravotnictví přísně kontrolovat dodržování „Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví", která stanovuje pravidla pro realizaci veřejných zakázek a je závazná pro fakultní nemocnice. Vzhledem k tomu, že tyto konkrétní prostředky plynou prostřednictvím ministerstva zdravotnictví, bude moci dodržování těchto pravidel tentokrát vyžadovat i po zřizovatelích ostatních nemocnic. Mezi nejdůležitější zásady patří použití nejnižší ceny jako jediného hodnotícího kritéria v případě, že je možné přesně nadefinovat předmět zakázky, či možnost dílčího plnění v rámci zakázek tak, aby byla umožněna účast i menších společností a přímých dodavatelů.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR - Odbor komunikace s veřejností.
Tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz.


Salve. Dr. Langer


 
 
06. prosinec 2012  |  Vytisknout článek


Doporučený postup pro očkování proti meningokokovým onemocněním


V České republice probíhá očkování proti meningokokovým nákazám jako nepovinné, dobrovolné očkování. Národní imunizační komise na základě dat surveillance v ČR a dle postupů v ostatních zemích doporučuje následující vakcinační strategii pro Českou republiku:

1. Očkování jednou dávkou meningokokové konjugované vakcíny C je vhodné aplikovat u dětí před nástupem do kolektivu, zpravidla ve věku 2 - 6 let s ohledem na zvážení individuálního rizika.

2. U pre-adolescentů ve věku 11 - 14 roků provést přeočkování, které je podle nejnovějších doporučení nutné provést nejdéle za 7 - 10 let od aplikace první dávky konjugované vakcíny. Přeočkování je možné provést jednou dávkou meningokokové konjugované tetravakcíny A,C,Y,W135, alternativně lze u pre-adolescentů provést přeočkování meningokokovou konjugovanou vakcínou C. Toto očkování by bylo přeočkováním u pre-adolescentů, kteří již byli očkováni v dětském věku meningokokovou konjugovanou vakcínou C a primovakcinací u těch, kteří v dětském věku očkováni nebyli.

Doporučený interval mezi základním očkováním a přeočkováním konjugovanou vakcínou je možné v případě zvýšeného epidemiologického rizika zkrátit. Konjugovaná tetravakcína je optimální z hlediska zajištění co nejširší dostupné ochrany zejména při častém cestování mladých osob. Složka Y obsažená v tetravakcíně navíc zajišťuje ochranu proti meningokoku séroskupiny Y, která i v České republice způsobuje nejvyšší smrtnost ze všech séroskupin.

Uvedené konjugované vakcíny neposkytují ochranu proti meningokokovým onemocněním vyvolaným séroskupinou B (MenB). Vzhledem k tomu, že v současné době séroskupina B působí až 75% invazivních meningokokových onemocnění, je nezbytné sledovat vývoj nových očkovacích látek proti MenB a hodnotit vhodnost jejich použití v České republice. Jakmile bude vyrobena a následně registrována MenB vakcína vhodná pro Českou republiku, bude žádoucí zahrnout ji do očkovacího schématu malých dětí, vzhledem k vysoké nemocnosti způsobené meningokokem B v nejmladší věkové skupině.


Salve. Dr. Langer


 
 
29. listopad 2011  |  Vytisknout článek


Ministr zdravotnictví Leoš Heger bere na vědomí a vítá výsledky dnešního jednání
správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR


Považuji za velký úspěch, že se správní radě podařilo zkrátit rozporuplný vztah s IZIP, v němž z VZP nejen odtéká ročně až 150 milionů korun do společnosti IZIP a dalších navázaných společností, ale který byl navíc zafixován na několik let dopředu. Dnešní jednáni správní rady dává pojišťovně větši smluvní volnost. Dále hlavně možnost vyvázat se z neprůhledného partnerství v případě, že se potvrdí obavy odborné veřejnosti a projekt elektronických zdravotních knížek nebude zdaleka tak přínosný, jak se dosud prezentovalo," říká ministr zdravotnictví Leoš Heger. Jen díky tlaku správní rady VZP ČR a médií se dnes podařilo schválit a uzavřít nové memorandum se společností IZIP umožňující jednostranně bez důvodu odstoupit od nevýhodných smluv k 30. červnu 2012. „Zároveň pokud testovací provoz projektu IZIP v Karlovarském kraji a kraji Vysočina neskončí přesvědčivě, bude třeba desetiletý projekt IZIP neprodleně ukončit a hledat jinou cestu elektronizace českého zdravotnictví," dodává Leoš Heger, ministr zdravotnictví.

Jedinou nedořešenou otázkou tak nyní zůstává určení odpovědnosti za uzavřené nevýhodné smlouvy. „Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR musí neprodleně učinit takové kroky, které dají nejen jí samotné, ale i Ministerstvu zdravotnictví ČR a široké veřejnosti naprostou jistotu, že veškeré informace k projektu IZIP od vedení pojišťovny jsou důvěryhodné, úplné a transparentní. Je důležité, aby správní rada došla k jasným závěrům a management VZP ČR nesl odpovědnost za projekt i s jeho případnými důsledky," zdůrazňuje ministr zdravotnictví Leoš Heger.


Salve. Dr. Langer


 
 
12. listopad 2012


Očkování proti chřipce - historie, současnost a budoucí trendy


Chřipka


V lidské populaci cirkulují viry chřipky typu A (H1N1, H3N2), B a C. Chřipka A je epidemiologicky nejzávažnější. Segmentovaný genom viru spolu s početným rezervoárem dalších subtypů typu A především v populaci migrujícího vodního ptactva je důvodem velké genetické nestability a proměnlivosti chřipkového viru jako takového, se všemi z toho plynoucími důsledky. Bylo opakovaně a exaktně doloženo, že pandemické kmeny z roku 1957 (H2N2 - Asijská chřipka) a 1968 (H3N2 - Hongkongská chřipka) vznikly vnesením genů ptačího viru do původně cirkulujícího lidského kmene. Oproti tomu se virus Španělské chřipky do lidské populace dostal velmi pravděpodobně přímo z ptačího zdroje již v roce 1916. Teprve po dvou letech, během nichž se v Evropě objevovala ohniska onemocnění způsobená tímto virem (především ve vojenských leženích), se v roce 1918 v populaci masivně rozšířil se všemi dnes dobře zdokumentovanými následky. V témže roce (1918) se poprvé objevila chřipka u prasat, která se nakazila od nemocných osob. Subtypy H5 a H7 cirkulují v populaci vodní drůbeže a divokých ptáků především v jihovýchodní Asii, avšak i v Evropě v posledních deseti letech vyvolávaly příležitostně rozsáhlé epizoocie a rovněž jsou schopny infikovat člověka. Subtyp H5N1 poprvé způsobil lidské infekce v roce 1997 a od té doby představuje trvalou pandemickou hrozbu, ačkoliv ani po téměř patnácti letech výskytu jako příležitostného lidského patogenu nedošlo k jeho adaptaci a stále zůstává virem typicky ptačím. Klinické formy infekce způsobené tímto virem jsou zpravidla velmi vážné a ve více jak 50 % podchycených případů končila infekce smrtelně. Hlavní nebezpečí představuje reasortment lidského viru s virem ptačím, tj. výměna jednoho či několika segmentů virové RNA v genomu lidského kmene za segmenty ptačí. Důsledkem tohoto procesu je vznik nového subtypu, který se může šířit pandemicky kapénkovou infekcí z člověka na člověka.Salve. Dr. Langer


 
 
07. listopad 2011


Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Informační dopis pro smluvní ZZ


Kliknutím zobrazíte náhled...


Salve. Dr. Langer


 
 
07. listopad 2011


Memorandum zdravotních pojišťoven o restrukturalizaci a redukci
lůžkového fondu - nemocničních lůžek


www.medica-langer.cz Kliknutím zobrazíte náhled... Kliknutím zobrazíte náhled... Kliknutím zobrazíte náhled...


Salve. Dr. Langer


 
 
23. října 2011  |  Vytisknout článek


Stanovisko MZ ČR k hrazení potravin pro zvláštní lékařské účely ve světle novely
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění


Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrhy k předložené novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které obsahují i změny v hrazení některých léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Ministerstvo zdravotnictví ČR obdrželo v reakci na tyto návrhy velké množství připomínek především z řad odborné veřejnosti, které naznačují nejasnosti při výkladu těchto ustanovení. Proto považuje ministerstvo za nutné k problematice hrazení potravin pro zvláštní lékařské účely zaujmout stanovisko.

Přechodné ustanovení obsažené v pozměňovacích návrzích (sněmovní tisk č. 409) hovoří pouze o léčivých přípravcích, nikoli o potravinách pro zvláštní lékařské účely. Ministerstvo má tedy za to, že se toto přechodné ustanovení na potraviny pro zvláštní lékařské účely vůbec nevztahuje. Dále zavádí do zákona o veřejném zdravotním pojištění nové znění ustanovení § 15 odst. 6 písm. f), které zmiňuje jak léčivé přípravky, tak potraviny pro zvláštní lékařské účely. Mohlo by se tedy zdát, že dopadá na obě kategorie. Avšak je třeba zkoumat rovněž druhou věcnou podmínku tohoto ustanovení, a to že léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely Státní ústav pro kontrolu léčiv úhradu nepřizná, pokud mohou být vydávány i bez lékařského předpisu. Podle názoru ministerstva je tedy nutné rozlišovat dva druhy výdeje léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Prvním z nich je výdej ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. O tom, zda bude léčivý přípravek možné vydávat pouze na recept nebo bude volně prodejný, se rozhoduje v registračním řízení. Avšak zákon o léčivech - a tudíž i registrační řízení - se vztahují pouze na léčivé přípravky, nikoli na potraviny pro zvláštní lékařské účely. Druhý význam výdeje léčivých přípravků je nutné hledat v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, kde se říká, že i potraviny pro zvláštní lékařské účely je možné v lékárně vydat jak volně, tak na lékařský předpis. Nejedná se však o určení toho, zda bude léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely v konkrétním případě uhrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je tedy patrné, že přestože je v návěstí ustanovení § 15 odst. 6 uvedeno „léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely", podmínka uvedená v písm. f) se na potraviny pro zvláštní lékařské účely vztahovat nemůže.

Pozměňovací návrhy dále obsahují dílčí změny přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, které rovněž mohou mít dopad na úhradu některých potravin pro zvláštní lékařské účely. Ministerstvo v této souvislosti zdůrazňuje, že tato příloha slouží k zajištění plné úhrady alespoň jednoho přípravku náležejícího do dané skupiny. Pokud z přílohy č. 2 některá ze skupin vypadne, neznamená to, že přípravky do ní náležející zcela přijdou o úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Závěrem ministerstvo shrnuje, že pokud se jedná o potraviny pro zvláštní lékařské účely, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění nevyřazuje tyto přípravky ze systému úhrad ani změnami provedenými v příloze č. 2, ani na základě ustanovení týkajících se nehrazení léčivých přípravků vydávaných i bez lékařského předpisu.


Salve. Dr. Langer


 <<  1  |  2  |  3  |  Archiv  >>Zpět | Úvod | Nahoru | Tisk stránky